HOOFDSTUK 3

Op zoek naar wat chimpansees zijn

in hun competenties

OP ZOEK NAAR WAT CHIMPANSEEPOPULATIES ZIJN

"WAT VOOR PRIMATEN ZIJN ER OP DE WERELD?"

"WAT ZIJN CHIMPANSEEPOPULATIES EIGENLIJK?"

"HOE ZITTEN DIE CHIMPANSEEPOPULATIES IN ELKAAR?"

"HOE KAN HET

DAT CHIMPANSEEPOPULATIES ZO IN ELKAAR ZITTEN?"

In hoofdstuk 3 als tweede theoretisch blok.

 Een belangrijk inzicht is dat de hedendaagse mensenpopulaties met de nog bestaande chimpanseepopulaties in Afrika, éen geheel vormen. Om dit goed te kunnen begrijpen wordt aandacht gegeven aan de historiciteit van de hedendaagse chimpansees en de mensen. Besproken worden de opeenvolgende staten waarin de hedendaagse populaties in de verleden miljoenen jaren hebben verkeerd. Vanaf het eerste zoogdier-begin. Martin 1990 geeft een fylogenetisch overzicht van de primatenorde in zijn boek Primate Origins and Evolution. Competenties komen aan de orde. De genoten binnen de chimpanseepopulaties blijken uitgesproken persoonlijkheden te zijn. De gemeenschappen worden gekenmerkt door onderlinge gehechtheid. Door het emotioneel en praktisch gericht zijn op elkaar. Binnen die gemeenschappen wordt intensief gecommuniceerd in vergaande openheid.

THEORETISCHE VERHANDELING 2

Inleiding op Hoofdstuk 3

Over het binnen het schoolprogramma aanbieden aan de Adolescenten van de relevant geachte publicatiekennis aangaande de Lokale Populaties van de drie bestaande chimpanseesoorten, de Pan-troglodytespopulaties & de Pan-paniscuspopulaties & de Homopopulaties, als bijdrage aan het capabel* worden van de Adolescenten tot het doorzien van de staat anno 2004 van die populaties.

*) gelegenheid bieden tot capabel worden tot het doorzien van de staat anno 2004 van de chimpanseepopulaties behoeft:

1. het verwerven van relevante kennis aangaande hun historiciteit (dit hoofdstuk 3);

2. het ontmoeten (volgend bestaansobserveren) van die chimpanseepopulaties. Dat ontmoeten wordt behandeld in hoofdstuk 6.

 

A. DE HISTORICITEIT VAN DE CHIMPANSEEPOPULATIES;

DE OPEENVOLGENDE HISTORISCHE STATEN VAN DE LOKALE CHIMPANSEEPOPULATIES EN DE HOMOPOPULATIES BEZIEN OVER DE LAATSTE 80 MILJOEN JAAR

Het gaat erom dat de Adolescenten gaan doorzien dat het steeds weer lijfveranderen van een Lokale Populatie in de loop der tijden een gewone natuurlijke zaak is in elk fylum en dat de lijven van de Lokale Populaties veranderen vanuit de staat waarin ze in een bepaalde tijd op een perfecte wijze hun bestaan realiseerden. Voor de Adolescenten is het van belang te doorzien dat zij zelf, in hun Lokale Populatie, in deze biologische natuurwet gevat zijn. Daarom wordt aan de lezende Adolescenten het verloop voorgelegd van de opeenvolgende lijfveranderingen van chimpanseepopulaties die, na verloop van tijd, zo bewerktuigd werden dat ze 'menselijke competenties' verkregen: dus mensenpopulaties werden.

De bosbewonende chimpanseepopulaties ondergingen ándere opeenvolgende lijfveranderingen waardoor zij, na verloop van tijd, zo bewerktuigd werden en de competenties verkregen zoals die anno 2004 aangetroffen worden bij Pan-troglodytes- en Pan-paniscuspopulaties. Na het geven van informatie over 'de staat van de 31-fyla-dieren, de evertebrate dierenpopulaties anno 2004, volgt de informatie over de staat van de vertebrata. Op vissen, amfibieën, reptielen en vogels wordt hier niet nader ingegaan. In verband met de expliciete, existentiële vraag van de Adolescenten zal vooral veel aandacht gegeven moeten worden aan de meest nabije dierenpopulaties: de chimpansees. Vanuit hen komen mensen tot de eigenheid (Aspecten-Schema) van zichzelf (H.3 en H.7).

Voor het begrijpelijk maken van de staat anno 2004 van de Mensenpopulaties en Chimpansee-populaties wordt als volgt te werk gegaan:

• het geven van een chronologisch overzicht van de opeenvolging van de staten van de Lokale Populaties. Duidelijk moet worden dat de Lokale Populaties anno 2004, in de loop der achter hen liggende geologische tijd, onderworpen geweest zijn aan vernieuwde lijfbewerktuiging, gebaseerd op de reeds aanwezige, waardoor vernieuwde competenties beschikbaar kwamen en een in bepaalde opzichten vernieuwde wijze van zelfrealisatie mogelijk werd;

• het ingaan op de hedendaagse staat van chimpanseepopulaties en de hedendaagse mensenpopulaties (anno 2004), omdat uit de gezamenlijkheid en eenvormigheid van Lokale chimpanseepopulaties en lokale mensenpopulaties in de tegenwoordige staat (anno 2004) de oorspronkelijke eenheid gezien kan worden;

• het uitgaan van vijf competenties, gekozen uit het Aspecten-Schema. Deze vijf competenties worden bij het observeren van dierpopulaties in het oog gehouden. Deze vijf competenties zijn gekozen vanuit het eigen mensdoorzien, omdat ze resoneren met de grondslag van de Adolescentenvraag: hoe kan het dat mensen-populaties zijn zoals ze zijn terwijl ze feitelijk dierpopulaties zijn? Dat Lokale-Mensenpopulaties zijn zoals ze zijn is alleen historisch evolutionair te verklaren en te begrijpen. In dit hoofdstuk 3 gaat het om het zien van het historische worden (modificeren) van de eigen eigenheid in de opeenvolgende staten van de mensenpopulaties. Gebruik hierbij de Balk D schedels van de hominidenpopulaties (H.8).

De biologen kunnen de verleden staten van de hedendaagse chimpanseepopulaties/ menspopulaties slechts paleontologisch reconstrueren. Ondanks de mogelijkheid om de duur van de geologische tijden vast te stellen en om aan de hand van de vormen van de skeletale resten van de populaties de fysieke uiterlijkheid van de individuen in hun voorouderlijke staten te bepalen, is het slechts in zeer beperkte mate mogelijk om het samen-het-leven-realiseren te reconstrueren. Reconstructies kunnen plaatsvinden op basis van de kennis van de in hun huidige staat levende Lokale Populaties. Van daaruit kan speculatief getheore-tiseerd worden.[1] Het historisch dier-zijn van de mens dwingt deze om als wetenschapper, na de evertebraten, de zoogdieren en de primaten te bestuderen. En in het bijzonder de Lokale Chimpanseepopulaties anno 2004.

Om verder doorzicht te verkrijgen in de evolutionaire modificaties sinds de gezamenlijke zoogdierlijke voorouder van de hedendaagse mensenpopulaties en de hedendaagse chimpansee-populaties, moet getracht worden inzicht te verwerven in

- het eigene van zoogdier-zijn (anno 2004) en

- het eigene van primaat-zijn (anno 2004) en

- het eigene van chimpansee-zijn (anno 2004).

Van de historische evolutie van de mensenpopulaties in hun pre-homo-staat (bedoeld is dan de tijd tussen zeven en twee miljoen jaar geleden) is moeilijk, omdat er weinig fossielen uit die tijd gevonden en geborgen zijn.[2]

Aansluitend volgt dan het verdere 'hominiseren' van de hedendaagse mensenpopulaties (in de tijd van 2 miljoen jaar geleden tot vandaag de dag). Over het 'chimpaniseren naar de staat anno 2004' van Pan troglodytes- en Pan paniscus-populaties gedurende de laatste 7 miljoen jaren is bij gebrek aan fossiele vondsten nog weinig bekend.

P.M. In hoofdstuk 8 wordt het verloop voorgelegd van de opeenvolgende lijfveranderingen van chimpanseepopulaties die, na verloop van tijd, zo bewerktuigd werden dat ze 'menselijke competenties' verkregen: dus mensenpopulaties werden. Zie ook de opmerkingen over ‘soorten’ op de D-balk zelf.

De competenties van de chimpansee- en mensenpopulaties anno 2004 zijn niet uit de lucht komen vallen. De Adolescenten zullen zich moeten gaan realiseren dat het zogenaamd specifiek menselijke (zelfbeschouwend bewustzijn, woordentaal, wiskunde, muziek, grote-steden-samenlevingen, etc.) als competenties in de voorgaande staten is gefundeerd.

Hieronder worden vijf competenties opgevoerd die mogelijk zijn in chimpanseepopulaties en mensenpopulaties doordat de betreffende populaties vanuit hun reptielstaat de zoogdierstaat toeviel en de primatenstaat. Inclusief de bijpassende interne en externe bewerktuiging. En met de relatief grote hersenen van chimpansees.

Het gaat dan in de eerste plaats over de nog niet verschillend doorlopende historische staten van de latere Pan-troglodytespopulaties en Pan-paniscuspopulaties en de Homo-sapiens -populaties.

Verleden historische bestaanswijzen zijn bepalend voor de bestaanswijze (eigenheid/staat) van de populaties van vandaag. Vandaar dat hieronder een schets gegeven wordt van wat aangaande die verleden staten in de klas behandeld zou moeten worden. Het behandelen op zich is nodig om de opeenvolgende staten zo concreet mogelijk voor ogen te brengen. Dat is hard nodig. Immers, bij de beschrijving van de evolutie-historie wordt vaak gesproken over het ontstaan van nieuwe soorten, zelfs van nieuwe ordes. Dit doende wordt ten onrechte gesuggereerd dat de in bepaalde opzichten veranderde bewerktuiging en competenties de vroegere competenties doet vervallen en geheel nieuwe doet 'ontstaan'. Het tweekamerig hart van reptielen wordt het vierkamerig hart van de vroege zoogdieren, maar het is continu hetzelfde kloppende bloedvoortstuwend hart gebleven! Het om zich heen kijken (monitoren) om de omgeving 'onder controle te houden en om grijpbare prooi het vinden is hetzelfde gebleven, al werd overgegaan van nachtwakend naar dagwakend-leven. Het bleven dezelfde dierenpopulaties met in enkel opzichten 'aangepaste of verbeterde' competenties. Zo zijn strandhyenapopulaties (Pachyaena) ooit tot walvissen geworden en in het Oligoceen-Mioceen werden beerachtige populaties tot zeehonden zeeleeuwen en walrussen.

DE STAAT VAN DE VROEGE BOOMKRUINGEBONDEN CHIMPANSEEPOPULATIES      

Te bespreken zijn de veranderingen, in bepaalde opzichten, van de lijven van de chimpanseepopulaties waardoor de bewerktuiging in bepaalde opzichten verandert om competent te zijn voor de zelfrealisatie (als Lokale Populatie) in de in bepaalde opzichten nieuwe leefomstandigheden. [Zie het Aspecten-Schema]

Clik hier om het hele hoodstuk te lezen

Hoofdstuk 4

[1] David van Reybrouck (2000): From primitives to primates. A history of ethnographic and primatological analogies in the study of prehistory. Proefschrift RUL.

[2] Wolpoff merkte op dat er intussen fossiele botrestanten gevonden zijn van zo’n vijfdui-zend hominid-individuen (NRC.-interview 010304).